Evanđeoska crkva u Bosni i Hercegovini

Braće Šarića 19

88 000 Mostar

E-mail: tajnik.ecbih@gmail.com